Algemene Voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden voor wat het team van Hee jij, vrouw! te bieden heeft, goed door.

Algemene voorwaarden Informatie-avonden, Kennismakingsworkshops en Groeipaden

Versie geldig vanaf 2 november 2020 Identiteit van de ondernemer

Hee jij, Vrouw!
06-28587404, 06-50528645, 06-41277901
info@heejijvrouw.nl
BTW: NL…

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Hee jij, vrouw!, gevestigd in ….. en ingeschreven bij de KVK onder nummer ……

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft de informatie-avonden, introductieworkshops en de Groeipaden.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een de informatie-avonden, introductieworkshops en de Groeipaden komt tot stand door het indienen van een aanmeldformulier door de deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door het team van Hee jij, vrouw!.

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 Alle Groeipaden of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Het team van Hee jij, vrouw! behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvang je een bevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop en de Groeipad is er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal deelnemers is maximaal 16 per training en workshop. Zodra een Groeipad of een workshop vol zit, wordt de inschrijving (automatisch) gesloten en is het niet meer mogelijk (via de website) een plek te boeken.

2.5 Als een Groeipad of workshop vol zit, kun je het team van Hee, jij vrouw! mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van jouw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende Groeipad of workshop]’. Vermeld daarbij jouw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neemt het team van Hee, jij vrouw! zo snel mogelijk contact met je op.
2.6 Door de inschrijving ben je akkoord met de algemene voorwaarden.
2.7 Het team van Hee, jij vrouw! behoudt zich altijd het recht om de
Groeipaden, workshops en informatie-avonden inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

Artikel 3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Trainingsdagen van de Groeipaden die worden gemist om welke reden dan ook, kunnen niet ingehaald worden. Wel kan een 1 op 1 online sessie plaatsvinden met een aangewezen teamlid van Hee, jij vrouw!. Deze online sessie is om je op de hoogte te brengen van de inhoud van die trainingsdag, zodat je weer kan aansluiten op de rest van het programma. Het is niet mogelijk om de gehele dag en dus het gehele programma in te halen.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Afmelding voor een Groeipad:
Deze afmeldingen kunnen alleen door telefonisch overleg met het team van Hee jij, vrouw! tot stand komen. Reeds gedane betalingen, ongeacht de tijdsduur voorafgaand aan de startdatum, worden pas gerestitueerd na overeenstemming met beide partijen over de afmelding. Terugbetaling vindt alleen plaats indien beide partijen met elkaar gesproken hebben.

Artikel 4. Annulering/verplaatsing door het team van Hee, jij vrouw!
4.1 Het team van Hee, jij vrouw! is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden Groeipaden, workshops en informatie-avonden te annuleren. Mocht een
Groeipad, workshop en informatie-avond geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

4.2 Het team van Hee, jij vrouw! is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Groeipad, workshop en informatie-avond de datum te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de Groeipad, workshop en informatie-avond kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Het team van Hee jij, vrouw! is gerechtigd bij ziekte de aangeboden Groeipad, workshop en informatie-avonden te verplaatsen naar een andere datum.
4.4 De Groeipaden en workshops vinden alleen plaats bij minimaal 10 deelnemers. Bij minder deelnemers kan de Groeipad of workshop niet doorgaan.
Artikel 5: Betaling
De deelnemer dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met het team van Hee jij, vrouw!.

Artikel 6: Klachten
6.1 Heb je een klacht? Neem dan contact op met het team van Hee jij, vrouw! en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
6.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Het team van Hee jij, vrouw! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de Groeipaden, workshops en informatie-avonden.
7.2 Tijdens een Groeipad of workshop wordt regelmatig gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Het team van Hee jij, vrouw! is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf, lijm of inkt.

Artikel 8: Geheimhouding
8.1 Al het trainingsmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeld- en geluidsopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of trainingsmateriaal is niet toegestaan tenzij alle partijen, deelnemers inclusief het team van Hee jij, vrouw!, toestemming geven. De deelnemer is niet gerechtigd trainings- en workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan het team van Hee jij, vrouw! toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 9: Geschillen
Op overeenkomsten tussen het team van Hee jij, vrouw! en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de deelnemer woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 10: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de deelnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de deelnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met het team van Hee jij, vrouw!.